Centrum sociálních služeb Pomněnka, z.ú.

"Jen ta práce je plodná, která je radostná. Jen ta práce je radostná, která je dobrovolná."
T. G. Masaryk

 

Sociálně terapeutická dílna Pomněnka poskytuje sociální služby dle §67(sociálně terapeutické dílny) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách od roku 2021.

Poslání

Podporovat osoby s mentálním postižením a kombinovaným postižením a osoby s PAS, které jsou v produktivním věku, v rozvoji pracovních dovedností a dovedností vedoucích k sociálnímu začlenění prostřednictvím širokého spektra aktivizačních činností.

Cíl

 • Rozvoj pracovních, motorických, komunikačních a sociálních dovedností
 • Zvyšování samostatnosti a adaptace na nové prostředí, osoby a životní situace
 • Podpora seberealizace, svobodného a důstojného zapojení do běžného společenského života

Cílová skupina

Sociální služba je určena:

 • Osobám s mentálním a kombinovaným postižením a osobám s PAS ze Šumperského regionu, jež mají ukončenou základní školní docházku nebo praktickou školu a v důsledku svého postižení nemohou najít uplatnění na běžném ani chráněném trhu práce.

Sociální služba není určena:

 • osobám s těžkým mentálním či kombinovaným postižením,
 • osobám trpící vážnou duševní poruchou,
 • osobám trpící těžkým stupněm smyslového postižení (sluchové, zrakové, hluchoslepota)
 • osobám s vážnými agresivními projevy chování, které jsou nebezpeční sobě i svému okolí.

Věk cílové skupiny:

 • 18 - 50 let

Zásady poskytování sociální služby

Všichni pracovníci služeb postupují dle etických pravidel organizace. Pečlivě dbají na dodržování a ochranu práv uživatelů služeb. Jejich práce je založena na principu respektu k hodnotě a důstojnosti všech lidí. Ve všech oblastech je k uživatelům uplatňován individuální přístup.

 • Respektovat právo na sebeurčení - pracovníci respektují a podporují právo uživatelů na provádění vlastních výběrů a rozhodnutí. Směřují je k přijímání zodpovědnosti.
 • Podporovat právo na participaci - pracovníci podporují plné zapojení a účast uživatelů na průběhu poskytované služby.
 • Jednat s každým uživatelem jako s celostní bytostí – pracovníci při poskytování služby uplatňují individuální přístup ke každému uživateli služby. Reagují na jeho specifické potřeby.
 • Identifikovat a rozvinout silné stránky - pracovníci vychází ze silných stránek uživatelů a podporují jejich celostní rozvoj. Poskytují jim prostor, aby činnosti, které zvládnou, vykonávali sami. Motivují je a poskytují jim zpětnou vazbu.

Základní činnosti

Služba sociálně terapeutická dílna probíhá na více pracovištích. Na všech dochází k plnění základních činností ze zákona:

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – uživatelům se poskytuje pomoc při úkonech osobní hygieny.
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy – uživatelům je zajištěna strava v podobě obědu.
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění – pracovníci s uživateli nacvičují sebeobslužné činnosti (oblékání, vysvlékání apod.)
 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností – ve službě probíhá nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností i pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

Kapacita zařízení

Denní kapacita služby je 12 osob

Místa poskytování sociální služby

 • Šumavská 11, Šumperk – vedení služby, dřevodílna, zahrada
 • Temenická 110, Šumperk – šicí dílna
 • Králec 3, Dolní Studénky – Kavárna Třemešek
 • 28. října 1, Šumperk – Literární kavárna
 • Bohdíkov – Přírodní zahrada Bohumila

Provozní doba 

pondělí: 8:00 - 15:00

úterý: 8:00 - 15:00

středa: 8:00 - 15:00

čtvrtek: 8:00 - 15:00

pátek: 8:00 - 15:00

sobota, neděle a svátky: ZAVŘENO


Sociální pracovník, vedoucí služby:

Bc. Hana Svačinková
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: 732 524 500

Pracovníci služby:

Přímá nepedagogická činnost
 • Roman Frgal
 • Vlasta Pavelková
 • Jana Tůmová