Centrum sociálních služeb Pomněnka, z.ú.

"Domov je tam, kde leží tvoje srdce."

Ann Brashares

 

Podpora samostatného bydlení je terénní služba a je jednou ze služeb sociální péče, která napomáhá zabránit sociálnímu vyloučení. Vychází se přitom z myšlenky, že potřeby člověka lze nejlépe naplnit v jeho přirozeném prostředí.

Sociální služba je realizovaná v prostorách podporovaného bydlení od r. 2005. V areálu je 8 bezbariérových bytů 1+kk.  Budova disponuje výtahem s plošinou.

Poslání

Podporovat osoby s mentálním postižením v samostatném bydlení.

Cíl

Podpora při péči o vlastní osobu a domácnost; podpora při využívání veřejných služeb v regionu; trvalý rozvoj osobnosti uživatelů; umožnit člověku s postižením žít život srovnatelný s vrstevníkem bez postižení.

Cílová skupina

Sociální služba je určena:

 • osobám s mentálním postižením
 • osobám s kombinovaným postižením

Sociální služba není určena:

 • osobám trpícím vážnou duševní poruchou,
 • osobám trpícím těžkým stupněm smyslového postižení (sluchové, zrakové, hluchoslepota),
 • pro osoby s vážnými agresivními projevy, které jsou nebezpečné sobě i svému okolí

Věk cílové skupiny:

 • 19 - 64 let (zájemce o službu nesmí přesáhnout v době nástupu do služby věk 40 let)

Zásady poskytování sociální služby

Všichni pracovníci služby postupují dle etických pravidel organizace. Pečlivě dbají na dodržování a ochranu práv uživatelů služby. Jejich práce je založena na principu respektu k hodnotě a důstojnosti všech lidí.

 • Respektovat právo na sebeurčení - pracovníci respektují a podporují právo uživatelů na provádění vlastních výběrů a rozhodnutí. Směřují je k přijímání zodpovědnosti.
 • Podporovat právo na participaci - pracovníci podporují plné zapojení a účast uživatelů na průběhu poskytované služby.
 • Jednat s každým uživatelem jako s celostní bytostí – pracovníci při poskytování služby uplatňují individuální přístup ke každému uživateli služby. Reagují na jeho specifické potřeby.
 • Identifikovat a rozvinout silné stránky - pracovníci vychází ze silných stránek uživatelů a podporují jejich celostní rozvoj. Poskytují jim prostor, aby činnosti, které zvládnou, vykonávali sami. Motivují je a poskytují jim zpětnou vazbu.

Základní činnosti

 • pomoc a podpora při zvládání běžných úkonů, péče o vlastní osobu
 • pomoc a podpora při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Kapacita

Maximální kapacita je 10 uživatelů.