Centrum sociálních služeb Pomněnka, z.ú.

"Chvilka pomoci je lepší než deset dní soucitu."

Rumunské přísloví

 

Jedná se o pobytovou formu odlehčovací služby. Uživatel (osoba s mentálním či kombinovaným postižením) je ubytován po dobu nepřítomnosti jeho pečující osoby v jednom z pokojů pro tuto službu určených.

Služba je poskytována v bezbariérové budově na ulici Šumavská 11 v Šumperku a to po dobu 3. týdnů.


Služba se poskytuje dle zájmu a potřeb uživatelů.

 

Poslání

Poskytnout nezbytnou míru podpory osobám s mentálním a kombinovaným postižením, které nemohou dočasně zůstat samy ve svém přirozeném prostředí.

 

Cíl

Podpoření udržení systému přirozené péče o osoby s mentálním a kombinovaným postižením zajištěním dočasné péče po dobu nepřítomnosti jejich pečující osoby.

 

Cílová skupina

Sociální služba je určena

Osobám s mentálním či kombinovaným postižením ve věku 3 - 64 let.

Sociální služba není určena

 • osobám trpící vážnou duševní poruchou,
 • osobám trpící těžkým stupněm smyslového postižení (sluchové, zrakové, hluchoslepota)
 • osobám s vážnými agresivními projevy, které jsou nebezpečné sobě i svému okolí

Zásady poskytování sociální služby

Všichni pracovníci služby postupují dle etických pravidel organizace. Pečlivě dbají na dodržování a ochranu práv uživatelů služby. Jejich práce je založena na principu respektu k hodnotě a důstojnosti všech lidí.

 • Respektovat právo na sebeurčení - pracovníci respektují a podporují právo uživatelů na provádění vlastních výběrů a rozhodnutí. Směřují je k přijímání zodpovědnosti.
 • Podporovat právo na participaci - pracovníci podporují plné zapojení a účast uživatelů na průběhu poskytované služby.
 • Jednat s každým uživatelem jako s celostní bytostí – pracovníci při poskytování služby uplatňují individuální přístup ke každému uživateli služby. Reagují na jeho specifické potřeby.
 • Identifikovat a rozvinout silné stránky - pracovníci vychází ze silných stránek uživatelů a podporují jejich celostní rozvoj. Poskytují jim prostor, aby činnosti, které zvládnou, vykonávali sami. Motivují je a poskytují jim zpětnou vazbu.

Základní činnosti

 • Pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - uživatelům je k dispozici pokoj s vlastním sociálním zařízením (WC, sprchový kout), popř. možnost využití bezbariérové koupelny ve společných prostorách, kde je vana. V případě nutnosti je zajištěna pomoc asistenta.
 • Poskytnutí stravy - strava je poskytnuta po celou dobu pobytu. V případě, že uživatel není ze zdravotních důvodu schopen si stravu podávat sám, je zajištěna dopomoc asistenta.
 • Poskytnutí ubytování - uživateli je poskytnut vlastní pokoj se sociálním zařízením, vybaven základním nábytkem, dále může využívat společenskou místnost a jídelnu s kuchyňským koutem.
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - důraz kladen na posilování pracovních, sociální a komunikačních kompetencí.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - uživatelé jsou podporování v setkávání s lidmi mimo zařízení, mají možnost navštěvovat kulturní, sportovní a jiná společenská zařízení.
 • Sociálně terapeutické činnosti - v rámci služby mohou být poskytnuty terapeutické činnosti z oblasti léčebné jízdy na koních.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - individuální a skupinová podpora při vyjadřování vlastních přání a potřeb, trénink sociálních dovedností.

 

Kapacita

Maximální kapacita služby jsou 2 uživatelé ve stejném termínu (2 pokoje).