"Domov je tam, kde leží tvoje srdce."

Ann Brashares

 

Podpora samostatného bydlení je terénní služba a je  jednou ze služeb sociální péče, která napomáhá zabránit sociálnímu vyloučení. Vychází se přitom z myšlenky, že potřeby člověka lze nejlépe naplnit v jeho přirozeném prostředí.

Sociální služba je realizovaná v prostorách podporovaného bydlení od r. 2005. V areálu je 8 bezbariérových bytů 1+kk. V budově je výtah s plošinou pro invalidní vozíky.

Poslání

Podporovat osoby s mentálním postižením v samostatném bydlení.

Cíl

Podpora při péči o vlastní osobu a domácnost; podpora při využívání veřejných služeb v regionu; trvalý rozvoj osobnosti  uživatelů; umožnit člověku s postižením žít život srovnatelný s vrstevníkem bez postižení.

Cílová skupina

Sociální služba je určena:

 • osobám s mentálním postižením
 • osobám s kombinovaným postižením

Věk cílové skupiny:

 • 19 - 64 let (zájemce o službu nesmí přesáhnout v době nástupu do služby věk 40 let)

Sociální služba není určena:

 • osobám trpícím vážnou duševní poruchou,
 • osobám trpícím těžkým stupněm smyslového postižení (sluchové, zrakové, hluchoslepota),
 • pro osoby s vážnými agresivními projevy, které jsou nebezpečné sobě i svému okolí

 

Zásady poskytování sociální služby

Všichni pracovníci služby postupují dle etických pravidel organizace. Pečlivě dbají na dodržování a ochranu práv uživatelů služby. Jejich práce je založena na principu respektu k hodnotě a důstojnosti všech lidí.

־        Respektovat právo na sebeurčení - pracovníci respektují a podporují právo uživatelů na provádění vlastních výběrů a rozhodnutí. Směřují je k přijímání zodpovědnosti.

־        Podporovat právo na participaci - pracovníci podporují plné zapojení a účast uživatelů na průběhu poskytované služby. 

־        Jednat s každým uživatelem jako s celostní bytostí – pracovníci při poskytování služby uplatňují individuální přístup ke každému uživateli služby. Reagují na jeho specifické potřeby.

 

־        Identifikovat a rozvinout silné stránky - pracovníci vychází ze silných stránek uživatelů a podporují jejich celostní rozvoj. Poskytují jim prostor, aby činnosti, které zvládnou, vykonávali sami. Motivují je a poskytují jim zpětnou vazbu. 

Základní činnosti

 • pomoc a podpora  při zvládání běžných úkonů, péče o vlastní osobu
 • pomoc a podpora při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Fakultativní služby platné od 1. 3. 2017

 • Velký úklid domácnost
 • Mytí oken + věšení záclon
 • Zapůjčení spotřebičů - vysavač, pračka, elektrická trouba
 • Koupel ve vaně
 • Žehlení prádla
 • Drobné opravy prádla

Fakultativní služby jsou zpoplatněny dle platného ceníku.

 

Kapacita

Maximální kapacita je 10 uživatelů.

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Od 1. 4. 2017 - 31. 12. 2018

Poskytování sociální služby podpora samostatného bydlení je hrazeno v rámci projektu Služby sociální prevence v Olomouckém kraji, reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Celkové náklady projektu v Kč:                     336 620 483, 64 Kč

Výše dotace ESF:                                        286 127 411, 09 Kč

Výše dotace ze státního rozpočtu:                  33 662 048, 36 Kč

Podíl Olomouckého kraje:                             16 831 024, 19  Kč

 

Anotace k projektu je přístupná na další straně


Název projektu: „Služby sociální prevence v Olomouckém kraji“

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057

 

Datum zahájení realizace projektu: 1. 11. 2015

Datum ukončení realizace projektu: 28. 2. 2019

 

Celkové náklady v Kč: 336 620 483, 64 Kč

Výše dotace ESF: 286 127 411, 09 Kč

Výše dotace ze státního rozpočtu: 33 662 048, 36 Kč

Podíl Olomouckého kraje: 16 831 024, 19 Kč

 

Projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Cílem

projektu je zajistit fungování 7 vybraných služeb sociální prevence na území

Olomouckého kraje v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách.

 

V rámci projektu budou financovány následující služby sociální prevence:

azylové domy (§ 57) - v rámci § 57 budou podporovány Azylové domy

pro muže a ženy a Azylové domy pro rodiny s dětmi,

 sociální rehabilitace (§ 70),

 sociálně terapeutické dílny (§ 67),

 podpora samostatného bydlení (§ 43),

 domy na půl cesty (§ 58),

 intervenční centra (§ 60a)

 a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65).

 

Vybrané sociální služby projektu budou podporovat cílové skupiny v tomto projektu

a přispívat k jejich sociálnímu začleňování, které je definováno jako proces, který

zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené

dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit

do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je

ve společnosti považován za běžný. Po dobu realizace projektu bude zajištěno

stabilní financování vybraných služeb pro cílové skupiny.

 

Realizací projektu bude dosaženo vytvoření podmínek pro prevenci sociálního

vyloučení a pro sociální začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením

na území Olomouckého kraje prostřednictvím zajištění poskytování dostupnosti

a kvality a kontroly služeb vybraných sociální prevence (azylové domy, domy na půl

cesty, intervenční centra, podpora samostatného bydlení, sociálně aktivizační služby

pro rodiny a dětmi, sociálně terapeutické dílny a sociální rehabilitace).

 

Zpracovala:

Mgr. Monika Zbožínková

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel. 585 508 379, 720 514 050