"Domov je tam, kde leží tvoje srdce."

Ann Brashares

 

Podpora samostatného bydlení je terénní služba a je  jednou ze služeb sociální péče, která napomáhá zabránit sociálnímu vyloučení. Vychází se přitom z myšlenky, že potřeby člověka lze nejlépe naplnit v jeho přirozeném prostředí.

Sociální služba je realizovaná v prostorách podporovaného bydlení od r. 2005. V areálu je 8 bezbariérových bytů 1+kk. V budově je výtah s plošinou pro invalidní vozíky.

Poslání

Podporovat osoby s mentálním postižením v samostatném bydlení.

Cíl

Podpora při péči o vlastní osobu a domácnost; podpora při využívání veřejných služeb v regionu; trvalý rozvoj osobnosti  uživatelů; umožnit člověku s postižením žít život srovnatelný s vrstevníkem bez postižení.

Cílová skupina

Sociální služba je určena:

 • osobám s mentálním postižením
 • osobám s kombinovaným postižením

Věk cílové skupiny:

 • 19 - 64 let (zájemce o službu nesmí přesáhnout v době nástupu do služby věk 40 let)

Sociální služba není určena:

 • osobám trpícím vážnou duševní poruchou,
 • osobám trpícím těžkým stupněm smyslového postižení (sluchové, zrakové, hluchoslepota),
 • pro osoby s vážnými agresivními projevy, které jsou nebezpečné sobě i svému okolí

 

Zásady poskytování sociální služby

Všichni pracovníci služby postupují dle etických pravidel organizace. Pečlivě dbají na dodržování a ochranu práv uživatelů služby. Jejich práce je založena na principu respektu k hodnotě a důstojnosti všech lidí.

־        Respektovat právo na sebeurčení - pracovníci respektují a podporují právo uživatelů na provádění vlastních výběrů a rozhodnutí. Směřují je k přijímání zodpovědnosti.

־        Podporovat právo na participaci - pracovníci podporují plné zapojení a účast uživatelů na průběhu poskytované služby. 

־        Jednat s každým uživatelem jako s celostní bytostí – pracovníci při poskytování služby uplatňují individuální přístup ke každému uživateli služby. Reagují na jeho specifické potřeby.

 

־        Identifikovat a rozvinout silné stránky - pracovníci vychází ze silných stránek uživatelů a podporují jejich celostní rozvoj. Poskytují jim prostor, aby činnosti, které zvládnou, vykonávali sami. Motivují je a poskytují jim zpětnou vazbu. 

Základní činnosti

 • pomoc a podpora  při zvládání běžných úkonů, péče o vlastní osobu
 • pomoc a podpora při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Fakultativní služby platné od 1. 3. 2017

 • Velký úklid domácnost
 • Mytí oken + věšení záclon
 • Zapůjčení spotřebičů - vysavač, pračka, elektrická trouba
 • Koupel ve vaně
 • Žehlení prádla
 • Drobné opravy prádla

Fakultativní služby jsou zpoplatněny dle platného ceníku.

 

Kapacita

Maximální kapacita je 10 uživatelů.

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Od 1. 4. 2017 - 31. 12. 2018

Poskytování sociální služby podpora samostatného bydlení je hrazeno v rámci projektu Služby sociální prevence v Olomouckém kraji, reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Celkové náklady projektu v Kč:                     336 620 483, 64 Kč

Výše dotace ESF:                                        286 127 411, 09 Kč

Výše dotace ze státního rozpočtu:                  33 662 048, 36 Kč

Podíl Olomouckého kraje:                             16 831 024, 19  Kč

 

Anotace k projektu je přístupná na další straně