„Žádný dům není tak malý, aby nepojal mnoho přátel“

Seneca

 

Jedná se o pobytovou formu služby, která je poskytována dospělým osobám se sníženou soběstačností z důvodu mentálního či kombinovaného postižení za účelem zvyšování samostatnosti a soběstačnosti a to v jeho přirozeném prostředí.

Tato služba je poskytována od r. 2012 v nově zrekonstruované budově s bezbariérovým přístupem na ulici Šumavská 11. Služba disponuje 8 pokoji pro 8 uživatelů, každý pokoj disponuje vlastním sociálním zařízením. Uživatelé mohou dále využívat velkou společenskou místnost, plně vybavenou kuchyň a koupelnu se zázemím pro praní a sušení prádla.

 

Poslání

 Umožnit dospělým lidem s mentálním postižením bydlet s podporou dle individuálních potřeb v přirozeném prostředí společnosti.

 

Cíl

 • podpora při péči o vlastní osobu a domácnost,
 • podpora při využívání veřejných služeb v regionu,
 • trvalý rozvoj osobnosti uživatele.

Cílová skupina

Sociální služba je určena:

 • osobám se středně těžkým mentálním postižením
 • osobám s kombinovaným postižením

Věk cílové skupiny

18 - 64 let (zájemce o službu nesmí přesáhnout v době nástupu do služby věk 40 let).

Sociální služba není určena

 • osobám trpícím vážnou duševní poruchou,
 • osobám trpícím těžkým stupněm smyslového postižení (sluchové, zrakové, hluchoslepota),
 • pro osoby s vážnými agresivními projevy, které jsou nebezpečné sobě i svému okolí. 

Zásady poskytování sociální služby

Všichni pracovníci služby postupují dle etických pravidel organizace. Pečlivě dbají na dodržování a ochranu práv uživatelů služby. Jejich práce je založena na principu respektu k hodnotě a důstojnosti všech lidí.

־        Respektovat právo na sebeurčení - pracovníci respektují a podporují právo uživatelů na provádění vlastních výběrů a rozhodnutí. Směřují je k přijímání zodpovědnosti.

־        Podporovat právo na participaci - pracovníci podporují plné zapojení a účast uživatelů na průběhu poskytované služby. 

־        Jednat s každým uživatelem jako s celostní bytostí – pracovníci při poskytování služby uplatňují individuální přístup ke každému uživateli služby. Reagují na jeho specifické potřeby.

 

־        Identifikovat a rozvinout silné stránky - pracovníci vychází ze silných stránek uživatelů a podporují jejich celostní rozvoj. Poskytují jim prostor, aby činnosti, které zvládnou, vykonávali sami. Motivují je a poskytují jim zpětnou vazbu. 

Základní činnosti

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • poskytnutí ubytování
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti – úklid domácnosti apod.
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – jednání s lidmi, schopnost řešit běžné problémy, uplatnění znalostí v praxi...
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – využívání služeb holiče, maséra; návštěvy kina, divadla…
 • sociálně-terapeutické činnosti – setkávání s lidmi mimo domácnost; práce za peníze; osvojení pracovních dovedností…
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – vyjádření vlastních přání a potřeb, rozhodování a možnost volby, účast v hnutí sebeobhájců.

Kapacita zařízení

Maximální kapacita zařízení je 8 uživatelů.